Benut diversiteit van talenten en vermogens

Ga voor een inclusieve arbeidsmarkt

Organisaties in een inclusieve arbeidsmarkt zorgen ervoor dat alle werknemers tot hun recht komen. Ongeacht hun leeftijd, levensfase, geslacht of herkomst. Het zijn organisaties waar iedereen in staat is om naar vermogen bij te dragen aan het bedrijfsresultaat. Het uitgangspunt: elke werknemer een functie geven die aansluit bij het arbeidspotentieel. 

Arbeidsperspectief
voor een inclusieve arbeidsmarkt

Inclusieve organisaties zijn bedrijven die iedere werknemer arbeidsperspectief biedt. Deze bedrijven hebben een inzetbaarheidsbeleid om alle werknemers duurzaam aan het werk te houden. Door de krappe arbeidsmarkt en toenemende vergrijzing is het maatschappelijk en economisch onverantwoord om groepen werkzoekenden of gedeeltelijk arbeidsongeschikten langs de kant te laten staan. Daarom stimuleert de overheid werkgevers om werk te maken van inzetbaarheid en te gaan voor een inclusieve arbeidsmarkt. 

Arbeidsperspectief voor iedereen

Subsidies voor een inclusieve arbeidsmarkt

Voor sommige werknemers is het risico op uitval door ziekte groter dan voor andere. Om deze groep een eerlijke kans te geven op een inclusieve arbeidsmarkt, beperkt de overheid dit grotere risico voor werkgevers. Deze zogenaamde no-riskpolis houdt in dat de loondoorbetalingsverplichting wordt gecompenseerd én de toerekenbaarheid van Ziektewet en WGA-uitkeringen vervalt.

Uitvragen no-riskstatus

Bij een zeer beperkte groep zal het zichtbaar zijn dat ze een specifieke status hebben, maar bij het merendeel niet. Het raakt de persoonlijke levenssfeer van de werknemer waardoor veel werkgevers het wel of niet voldoen aan de no-riskpolis een heikel onderwerp vinden.

Begrijpelijk, maar het bespaart werkgevers erg veel geld. Het is de moeite waard om iemand zijn/haar status uit te vragen. En het vervolgens goed te registreren zodat u bij ziekmelding, binnen de wettelijke termijnen en met de juiste onderbouwing, een beroep kunt doen op de no-riskpolis. 

Loonkostenvoordeel

Loonkostenvoordeel

Een ander middel om een inclusieve arbeidsmarkt te stimuleren is het loonkostenvoordeel. Als werkgever krijgt u een financieel voordeel wanneer u werknemers uit specifieke doelgroepen in dienst heeft.

Participatiewet

Betere kansen op arbeid beperkt werkgeverskosten

Niet voor iedereen is deelnemen aan het arbeidsproces even makkelijk. Er is een grote groep met een zogenaamde afstand tot de arbeidsmarkt. Om deze groep niet buiten te sluiten, is de Participatiewet in het leven geroepen.

Van werkgevers wordt verwacht dat zij maatschappelijk verantwoord en sociaal bewust ondernemen. Social Return en MVO zijn inmiddels bekende begrippen. Het bieden van werk aan specifieke groepen hoort daar zeker bij. U verrijkt uw personeelsbestand, kunt gebruikmaken van diverse faciliteiten en u levert een bijdrage aan een belangrijk maatschappelijk thema.

Aanbestedingstrajecten

Bij aanbestedingen speelt social return vaak een rol. Meestal wordt afgesproken dat een percentage van de aanneemsom besteed moet worden aan het inzetten van arbeidskrachten met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Subsidieregeling Praktijkleren

Met de Subsidieregeling Praktijkleren (SPL) wil de overheid werkgevers stimuleren tot het bieden van praktijkleerplaatsen. Leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, kunnen zich zo beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en werkgevers kunnen over beter opgeleid personeel beschikken.

Deze regeling zorgt voor een tegemoetkoming in de kosten die de werkgever maakt voor de begeleiding van leerlingen en studenten. De maximale subsidie is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats per jaar. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt deze subsidie beschikbaar. De uitvoering ligt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Ook werken aan een inclusieve arbeidsmarkt?

Nieuws en blogs