Volop in beweging

Transitievergoeding

Wanneer de arbeidsovereenkomst van een werknemer op uw initiatief wordt opgezegd, bent u deze werknemer een transitievergoeding verschuldigd. Het doel van de transitievergoeding is om ontslagen werknemers te helpen snel weer een baan te vinden; bijvoorbeeld door het volgen van een opleiding.

Transitievergoeding

Bent u als werkgever degene die het initiatief neemt tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, dan bent u de werknemer een transitievergoeding verschuldigd. Dit geldt ook als  de arbeidsovereenkomst ontbonden wordt bij fusies, reorganisaties of als gevolg van arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

SectorplanPlus

Hoogte transitievergoeding

Compensatie transitievergoeding

In de Wet Werk en Zekerheid is bepaald dat de werkgever een transitievergoeding dient te betalen als hij afscheid wil nemen van een werknemer. Dit geldt ook als de reden voor de beëindiging van het contract de arbeidsongeschiktheid van de werknemer is. Voor werkgevers kan dit onrechtvaardig voelen. De werkgever heeft immers al veel kosten gemaakt, zoals loondoorbetaling en re-integratiekosten. De overheid zal daarom werkgevers in deze situatie compenseren. In principe wordt de transitievergoeding gecompenseerd tot maximaal de loondoorbetalingen tijdens de 104 weken ziekteperiode.

Compensatie met terugwerkende kracht

De maatregel gaat met terugwerkende kracht in, voor alle vergoedingen die vanaf 1 juli 2015 zijn betaald. Wilt u hier gebruik van maken? Dan dient u tussen 1 april 2020 en 30 september 2020 een compensatieaanvraag in te dienen.

Welke documenten heeft u nodig om de compensatie aan te vragen?

Robidus regelt de compensatie voor werkgevers. Neem contact op voor de mogelijkheden:

Compensatie

Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid ontvangen werknemers bij ontslag een zogenaamde transitievergoeding. Dit geldt ook als de reden voor beëindiging arbeidsongeschiktheid van de werknemer is. Voor werkgevers voelt dit als onrechtvaardig. De werkgever heeft immers al veel kosten gemaakt, zoals de loondoorbetaling en re-integratiekosten.

De wetgever heeft daarom de regeling compensatie transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid ingevoerd. Is het ontslag, eventueel op verzoek van de werknemer, het gevolg van langdurige arbeidsongeschiktheid dan dient de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding te betalen, maar wordt hiervoor gecompenseerd.

Slapende dienstverbanden

Gedeeltelijk ontslag

Werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken, zijn vaak genoodzaakt om minder uren te gaan werken. Hierdoor wordt de arbeidsovereenkomst aangepast naar een lager aantal uren, er is sprake van ‘gedeeltelijk ontslag’. Ook bij gedeeltelijk ontslag (minimaal 20%) dient u als werkgever een transitievergoeding te betalen. Deze wordt berekend over het aantal uren dat wegvalt.

Wordt de werknemer herplaatst in een functie met eenzelfde aantal arbeidsuren maar wel een lager salaris, dan geldt dit niet als beëindiging van de arbeidsovereenkomst en is er geen transitievergoeding verschuldigd.

Meer weten over dit onderwerp?