Nieuw per 1 januari 2024

De collectieve inkomensverzekering conform de ziekenhuis-cao

Inzetbaarheid en Vitaliteit

Vitaliteit en inkomensbescherming staan centraal in de nieuwe cao-ziekenhuizen. Belangrijk onderdeel van deze cao is dan ook de collectieve inkomensverzekering die NVZ heeft afgesloten met verzekeraar Loyalis, die ingaat op 1 januari 2024.Deze verzekering beschermt medewerkers tegen een grote inkomensterugval bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Dankzij de kracht van collectiviteit zijn er gunstige voorwaarden en premie onderhandeld.  Dit is een belangrijke stap voorwaarts in het realiseren van de doelen uit de cao. En hiermee is dit een waardevolle secundaire arbeidsvoorwaarde die bijdraagt aan de algehele inzetbaarheid van personeel binnen de ziekenhuisorganisaties.  

WIA Beoordeling

Robidus is de exclusieve adviseur van de NVZ

Gebruik makend van haar integriteit en kennis, heeft een speciaal team binnen Robidus de StAZ (het samenwerkingsverband NVZ en de vakbonden) bijgestaan bij de keuze voor de beste dekking en voorwaarden en het uiteindelijke tot stand komen van de collectieve inkomensverzekering tussen de NVZ en verzekeraar Loyalis.

De andere de WIA-specialisten van Robidus staan ook voor jullie klaar voor uitleg en vragen over de nieuw afgesloten verzekering
Vragen kun je ook alvast stellen via denise_dekker@robidus.nl.  

Onze dienstverlening is een totaalpakket met verregaande ontzorging en heldere communicatie

Robidus Dots

HELDERE COMMUNICATIE 


We verzorgen heldere communicatie naar uw medewerkers.
 Ook richten we een website in met informatie voor de medewerkers, een inkomens- en premiecalculator en een helpdesk voor vragen. 

ONTZORGEN RONDOM AFSTANDVERKLARINGEN  

Een medewerker kan ervoor kiezen om niet deel te nemen aan de verzekering. Dit regelen zij zelf door het digitaal onderteken van een afstandsverklaring. Het traject van informeren, verwerken en archiveren neemt Robidus van je over.   

ACTIVEREN VAN CLAIMS 


Bij recht op een claim activeren wij deze voor de medewerker zodat de verzekering altijd uitgenut wordt. En we zorgen voor juiste uitwisseling van gegevens voor het uitvoeren van het verzekeringscontract. 

INZICHT IN UITVALRISICO 

Door de inzet van data maken we inzichtelijk wie meer risico loopt arbeidsongeschikt te raken in uw organisatie. Het risicoprofiel geeft inzicht om gericht te helpen met tijdige en effectieve interventies.  

Robidus logo

MOEITELOZE AVG-PROOF ADMINISTRATIE 

Door het gebruik van onze software HRControlnet, zorgen wij dat je als werkgever voldoet aan de polisvoorwaarden. Wij zorgen voor een overzichtelijke administratie en een soepele AVG-proof gegevensuitwisseling.

Hoe De HR Professional Kan Helpen

Robidus ontzorgt

Ruim 15% van alle werknemers in loondienst in Nederland hebben Robidus als intermediair zodra ze in aanraking komen met sociale zekerheid. Datzelfde geldt voor ongeveer 125.000 verpleeg- en verzorghuis– en thuiszorgmedewerkers die vallen onder de VVT, zij kennen Robidus als partner bij een vergelijkbare inkomensverzekering zoals nu is afgesloten tussen de NVZ en Loyalis.

Intermediair voor HR-Professionals​

Robidus onderscheidt zich door een unieke integrale benadering waarbij er actief wordt gestuurd op inzetbaarheid, optimale benutting van wettelijke regelingen en het verlagen van risico’s rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid. Wat betreft dat laatste neemt Robidus als intermediair de gehele zorg van HR-professionals over voor een soepele implementatie en ondersteuning bij communicatie. Gedurende de gehele looptijd van de verzekering zorgt Robidus ervoor dat werknemers goed geïnformeerd blijven en dat ze optimaal profiteren van de (in de verzekering aangeboden) extra inkomensbescherming. 

Heb je vragen? Stel ze via denise_dekker@robidus.nl.

 

Dijklander ziekenhuis over Robidus

Veelgestelde vragen

Deze dekking verzekert het inkomensrisico bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (WGA 35-80%) voor alle medewerkers in loondienst. De verzekering biedt inkomenszekerheid van minimaal 70% van het loon voor eerste ziektedag. Dit is een verplichte dekking. Medewerkers kunnen afstand nemen van deze dekking d.m.v. het ondertekenen van een afstandsverklaring.

De verzekering gaat met terugwerkende kracht in. Het inkomensrisico is meeverzekerd vanaf 1 maart 2020. Alle werknemers met een eerste ziekteverzuimdag vanaf 1 maart 2020 tot 1 januari 2024 hebben een verzekerde dekking bij cao-mantelverzekering van Loyalis of indien in die periode er al een verzekering liep bij die betreffende verzekeraar. 

Loyalis is de exclusieve aanbieder van de mantelverzekering. Deze kan niet elders gesloten worden.  

De WGA-hiaatverzekering gaat in per 1 januari 2024.

Uiterlijk 31 december 2023 dient de offerte getekend te zijn.

De contractduur van de WGA-hiaat mantelverzekering is 5 jaar. 

Loyalis biedt voor de reguliere WGA-hiaatverzekering een premie vaste periode van 3 jaar (de inlooppremie wijzigt niet). Voor jaar 4 en 5 geldt een ervaringstarief. A.g.v. de risico-ontwikkeling kan een premie aanpassing (voor de reguliere WGA-hiaatverzekering) van toepassing zijn. Indien deze > 15% bedraagt kan de verzekering worden opgezegd. 

Ja, alle NVZ-leden zijn verplicht om mee te doen.  

Alle werkgevers die vallen onder de cao-Ziekenhuizen zijn verplicht een de cao-mantelverzekering af te sluiten. Voor werknemers is de deelname o.b.v. vrijwilligheid.  De standaard is dat alle werknemers deelnemen tenzij de werknemer afstand doet van de verzekering door middel van een afstandsverklaring. Alle medewerkers worden bij aanvang zonder medische selectie geaccepteerd. 

De WGA-hiaat verzekering bij Loyalis start op de einddatum van de lopende WGA-hiaat verzekering. 

Vanaf 1 januari 2024 geldt wel de inloopdekking.  

De WGA- hiaatpremie bedraagt 0.15%.  

Indien je een lopende verzekering hebt bij Loyalis, kun je deze omzetten per 1 januari 2024. Of jouw organisatie meer of minder gaat betalen is afhankelijk van de huidige dekking en premie.  

De WGA-hiaatpremie van 0,15% wordt maandelijks door de werkgever op het bruto-loon ingehouden.  

De inlooppremie bedraagt 0,062% en wordt in 5 jaarlijkse termijnen door de werkgever betaald. 

Ja dat kan. De gecertificeerde specialisten van Robidus zullen je hierin ontzorgen.  

Uiterlijk 1 maart dient de verzekering ingeregeld te zijn. Daarbij dient helder te zijn wie er onder het inlooprisico vallen, wie er deelnemen (ivm inhouding bruto salaris) en wie er niet deelnemen.