Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blog

Het maatschappelijk belang van inclusief ondernemen

Slechts de helft van de mensen met een arbeidsbeperking heeft een betaalde baan, terwijl zij unieke eigenschappen en kwaliteiten hebben die waarde toevoegen op op de arbeidsmarkt. Dat is niet alleen zonde voor deze mensen, maar ook voor u als werkgever. U heeft om verschillende redenen baat bij het in dienst nemen van iemand met een arbeidsbeperking. Er liggen veel kansen om iedereen deel te laten nemen aan de arbeidsmarkt. Zowel de overheid als organisaties hechten steeds meer belang aan een inclusieve arbeidsmarkt waarin zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking een bijdrage aan de arbeidsmarkt kunnen leveren. 

 

Het maatschappelijk belang van inclusief ondernemen  

Het streven naar gelijke kansen, ongeacht of er sprake is van een arbeidsbeperking, draagt direct bij aan het maatschappelijk belang. Het vermindert sociale ongelijkheid en bevordert een eerlijke samenleving. Actieve betrokkenheid bij het tegengaan van discriminatie op het gebied van afkomst, sekse, geloofsovertuiging of fysieke beperkingen op de werkvloer draagt bij aan het vormgeven van een samenleving waarin iedereen gelijke kansen en behandeling geniet. Dit heeft een brede maatschappelijke impact.

Inclusief ondernemen kan ook leiden tot economische groei. Hoewel economische groei op het eerste gezicht misschien meer gericht lijkt op zakelijke voordelen, heeft het ook een sterk maatschappelijk effect. Een groeiende economie betekent over het algemeen meer kansen, welvaart en stabiliteit voor iedereen binnen de maatschappij. Werkgevers moeten zich wel actief inzetten voor inclusief ondernemen, maar het levert ook een tal aan voordelen op.

Voordelen van inclusief ondernemen voor bedrijven

Een groot voordeel van inclusief ondernemen is dat het een divers en dynamisch personeelsbestand oplevert. Het biedt daarmee ook een oplossing voor het personeelsvraagstuk, omdat er een groter aanbod van personeel ontstaat. Een diverse groep werknemers brengt ook bredere ideeën en perspectieven met zich mee, wat kan leiden tot innovatieve oplossingen en creatieve doorbraken. Ook kan een inclusieve benadering een breder publiek aanspreken en nieuwe markten openen die voorheen misschien over het hoofd werden gezien.

Inclusief ondernemen zal ook werknemers met een arbeidsbeperking het gevoel geven dat ze gewaardeerd en gehoord worden, waardoor de betrokkenheid toeneemt. Dit vertaalt zich naar een productievere werkomgeving. Daarnaast draagt u bij aan een wereld waar we gelijke kansen en respect voor diversiteit als de norm beschouwen. Een bijkomend voordeel hiervan is dat bedrijven die inclusief zijn, worden gezien als ethisch en maatschappelijk verantwoord, wat de reputatie en het vertrouwen van klanten kan vergroten.

Ook moedigt de overheid werkgevers aan om werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen en te houden door verschillende financiële regelingen beschikbaar te stellen. Voorbeelden hiervan zijn het loonkostenvoordeel, loondispensatie en loonkostensubsidie. Over deze financiële regelingen leest u meer in onze whitepaper inclusieve arbeidsmarkt. 

Samen richting inclusief ondernemen 

Inclusief ondernemen is een continu proces dat betrokkenheid, bewustwording en concrete acties vraagt. Er moet een inclusieve bedrijfscultuur ontstaan waarbij leidinggevenden actief betrokken zijn bij het bevorderen van inclusiviteit en dit weerspiegelen in hun beslissingen en gedrag. Hierbij is het belangrijk om duidelijke waarden in de bedrijfscultuur te integreren die diversiteit en inclusiviteit ondersteunen. Daarnaast is het vergroten van het bewustzijn van diversiteit van groot belang. Trainingen kunnen hierbij ondersteunen. Het implementeren van mentorprogramma’s kan de ontwikkeling en betrokkenheid van diverse werknemers bevorderen. 

Het wervingsproces moet worden aangepast en gericht zijn op gelijke kansen, met speciale aandacht voor diversiteit in zowel sollicitanten als selectiepanels. Het opstellen van objectieve criteria voor promoties en loopbaanontwikkeling is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat beslissingen vrij zijn van vooroordelen. Verder moet er beleid ontwikkeld worden dat flexibiliteit ondersteunt, zoals thuiswerken, om tegemoet te komen aan verschillende behoeften van werknemers. 

Het volgen van diversiteit en inclusiviteit door middel van gegevensverzameling en het onderzoeken van demografische informatie op potentiële hiaten heeft aanzienlijk belang. Luister naar de feedback van werknemers, aangezien dit waardevolle inzichten geeft in de werkelijke dynamiek op de werkvloer en ondersteunt bij het aanpakken van mogelijke problemen op de werkvloer.


De toekomst van inclusief ondernemen

Inclusief ondernemen is een gedeelde verantwoordelijkheid die we samen moeten aanpakken. Slechts de helft van de mensen met een arbeidsbeperking heeft momenteel een betaalde baan, ondanks dat hun unieke eigenschappen en kwaliteiten die waarde toevoegen aan de arbeidsmarkt. Het aannemen van personeel met diverse achtergronden biedt niet alleen oplossingen voor personeelstekorten, maar stimuleert ook innovatie en creativiteit. Werkgevers die actief streven naar inclusiviteit genieten niet alleen van een productievere werkomgeving, maar dragen ook bij aan een wereld waar gelijke kansen en respect voor diversiteit de norm zijn. Samen kunnen we inclusief ondernemen bevorderen, niet alleen als een ethische keuze, maar als een strategie die de maatschappij en bedrijven als geheel ten goede komt. 

inclusieve arbeidsmarkt

Download de whitepaper inclusieve arbeidsmarkt

Wilt u zich ook verdiepen in inclusief ondernemen? In onze whitepaper bespreken we de meest recente wet- en regelgeving om een inclusieve arbeidsmarkt te bevorderen.

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Word casemanager taakdelegatie