Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Nieuws

Prinsjesdag 2023: de belangrijkste punten op een rij

Tijdens Prinsjesdag op 20 september 2023 werd de Miljoenennota gepubliceerd. Volgens de minister van Financiën is gepaste terughoudendheid voor een demissionair kabinet aan de orde. Toch is het inspelen op de toekomst iets wat niet kan wachten. 

In 2024 wordt een economische groei verwacht van 1,5%. Om kwetsbare huishoudens te ondersteunen worden o.a. het kind gebonden budget verhoogd en de eigen bijdrage binnen de huurtoeslag verlaagd. De arbeidskorting wordt verhoogd en het Tijdelijk Noodfonds Energie wordt opnieuw ingezet. De extra uitgaven worden gefinancierd door meevallers, een verhoging van de accijnzen op sigaretten en alcohol en een verlaagd aanvangspunt van het hoogste inkomstenbelastingtarief. Hierdoor vallen hogere inkomens eerder in het hogere tarief.

1. Een eenvoudiger belastingstelsel

Een belangrijk doel voor 2024 is stappen te zetten richting een beter en eenvoudiger belastingstelsel. De voorgenomen maatregelen hebben met name als doel om een positieve koopkrachtontwikkeling voor lage inkomens te stimuleren.

2. Onbelaste reiskostenvergoeding

Per 2024 wordt dit verhoogd naar €0,23 per kilometer. Ook wil het kabinet de vrijstelling voor OV-abonnementen en voordeelurenkaarten verruimen. Dit maakt het mogelijk voor werkgevers om hun werknemers een OV-kaart aan te bieden die zij zakelijk en privé mogen gebruiken. Voorwaarde is dat deze ook voor zakelijke reizen wordt gebruikt.

3. De WKR verandert waarschijnlijk

De vrije ruimte van de werkkostenregeling wordt per 2024 waarschijnlijk 1,92% over de eerste €400.000 van de loonsom. De vrije ruimte is het bedrag dat een werkgever onbelast mag besteden aan werknemers. De tijdelijke verhoging van 3% in 2023 wordt komend jaar dus teruggedraaid.

4. Wijzigingen in de Wet minimumloon

In de praktijk geldt momenteel een lager uurloon bij een fulltime dienstverband van 40 uur ten opzichte van een fulltime dienstverband van 36- of 38 uur. Vanaf 1 januari 2024 is het verplicht om werknemers per uur minimaal het wettelijke minimumuurloon te betalen. De vaste maand-, week- en daglonen verdwijnen.

5. Aangepaste regels rondom WW-premiedifferentiatie bij overwerk

Momenteel moeten werkgevers de hoge WW-premie betalen als blijkt dat een werknemer méér dan 30% overwerk heeft uitgevoerd ten opzichte van zijn/haar contract-uren. De grens van 35 uren wordt verlaagd naar 30 uur per week. Zo worden werkgevers achteraf minder vaak belast met een hogere WW- premie.

6. Wetsvoorstel: afschaffing jeugd-lage-inkomensvoordeel

Het kabinet treft voorbereidingen voor een wetsvoorstel waarin ook een verbetering in het loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer wordt opgenomen. Per 1 januari 2024 wordt de bovengrens van het uurlooncriterium van het LIV verlaagd om het effect van de bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon budgetneutraal op te vangen. In 2023 is ook het voornemen bekend gemaakt om het loonkostenvoordeel oudere werknemer af te schaffen per 2026. De daarvoor benodigde wetswijziging wordt in gang gezet. De hoogte van het loonkostenvoordeel oudere werknemer wordt per 1 januari 2025 verlaagd.

7. Landelijke doelstelling banenafspraak niet gehaald

In 2022 is de landelijke doelstelling van 92.500 extra banen (markt en overheid samen) met 81.117 banen niet gehaald. Met 71.113 extra banen heeft de sector markt de doelstelling van 70.000 extra banen in 2022 gehaald. De overheidswerkgevers hebben de doelstelling, met 10.004 extra gerealiseerde banen van de afgesproken 22.500 banen, niet gehaald in 2022. Factoren die hier mogelijk van invloed op zijn geweest zijn de coronacrisis en de beschikbaarheid van kandidaten. De Nederlandse Arbeidsinspectie onderzoekt momenteel waarom een deel van de mensen uit het doelgroepregister banenafspraak de afgelopen jaren niet heeft gewerkt.

8. Vereenvoudiging van mogelijkheden tot combineren zorgtaken

Door de uitbreiding van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) zijn meer mogelijkheden gecreëerd voor mensen om werk en zorgtaken te combineren. Deze regelingen worden echter als ingewikkeld ervaren. De intentie is om dit in 2024 te vereenvoudigen met input van het SER-advies over verlof dat in het najaar van 2023 wordt verwacht.

9. Afschaffing STAP-budget

Het STAP-budget, waarmee een werkende of werkzoekende subsidie kan aanvragen voor scholing of ontwikkeling, wordt per 1 januari 2024 afgeschaft. Van 2024 tot en met 2027 wordt een deel van de middelen voor het STAP-budget voor 2023 wordt ingezet voor een verhoging van de SLIM-regeling. De SLIM-subsidie is de Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelingen in mkb-ondernemingen. Aan deze subsidie wordt een tijdelijke voorziening voor individuele scholing toegevoegd.

10. Tekort aan werknemers in de zorg blijft een uitdaging

Met het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn (TAZ), wordt in 2024 de transitie om het werk anders te reorganiseren verder op gang gebracht. Het doel is om de toegankelijkheid van de zorg te borgen in de toekomst. Ook worden de zorgopleidingen aangepast. Het Stagefonds Zorg stelt voor het studiejaar 2023-2024 een budget van €122 miljoen beschikbaar om zorgaanbieders te stimuleren hoogwaardige stageplekken aan te bieden. De subsidie SectorplanPlus 2022-2023 wordt verlengd naar het schooljaar 2023-2024. De focus ligt hierbij op samenwerking en extra stimulans voor opleiding als onderdeel van het nieuwe financiële pakket voor de zorgsector. Hiervoor wordt ongeveer €100 miljoen ingezet.

11. Subsidieregeling praktijkleren begroot tot en met 2028

Er wordt in 2024 € 19,0 miljoen ingezet voor de Subsidieregeling praktijkleren. Hierdoor kan het bedrag per student gelijk blijven. Ook wordt voor de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) structureel €2,3 miljoen beschikbaar gesteld om beter te kunnen voldoen aan haar wettelijke taken. Voor de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg is €8,5 miljoen beschikbaar gesteld. Werkgevers krijgen deze kosten achteraf vergoed. De Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg is bedoeld voor kortlopende bij- en omscholingstrajecten van een werkzoekende of werkende die werkloos dreigt te worden.

12. Vereenvoudigingstraject voor de WW

Er is een brede (en groeiende) groep voor wie de WW niet goed werkt. Daarom wordt er een vereenvoudigingstraject gestart en komen er voorbereidingen voor een grootschalig onderzoek naar de sollicitatieplicht. Het onderzoek kijkt naar de effecten van deze plicht en naar alternatieven.

13. Werken aan WIA maatregelen

In het eerste kwartaal van 2024 komt een advies van de commissie OCTAS (Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel). Deze commissie werkt aan een advies voor de lange termijn met opties voor een mogelijke herziening van het stelsel van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Door de mismatch tussen de vraag en het aanbod van sociaal medische beoordelingen moeten mensen te lang wachten op hun WIA-(her)beoordeling. Daarnaast is het streven om in 2024 de vereenvoudigde WIA-claimbeoordeling voor 60-plussers voort te zetten.

14. Beoordelen op verdiensten in de WIA

Ook wordt de tijdelijke maatregel ‘beoordelen op verdiensten’ verder uitgewerkt. Met deze maatregel worden de in praktijk gerealiseerde financiële verdiensten door de werknemer leidend bij de WIA-claimbeoordeling. Dit heeft tot gevolg dat tijdelijk meer en hogere WIA-uitkeringen worden verstrekt. Tenslotte wordt de tijdelijke maatregel, waarbij voorschotten niet worden teruggevorderd, verlengd tot eind 2024. Deze maatregel is van toepassing bij werknemers die bij de WIA-claimbeoordeling geen recht blijken te hebben op een WIA-uitkering en wanneer deze niet kan worden verrekend met een andere uitkering.

15. Dagloonsystematiek voor uitkeringsgerechtigden


Er wordt een maatregel uitgewerkt om in 2024 voor een specifieke groep uitkeringsgerechtigden een wijziging aan te brengen in de dagloonsystematiek. De hoogte van de WIA-uitkering wordt vastgesteld op basis van het inkomen uit het verleden. Daarvoor wordt iemands dagloon vastgesteld. Voor mensen die een WW-uitkering ontvangen in de referteperiode (het jaar voorafgaand aan de ziekte), valt het dagloon lager uit. Dit komt omdat de WW-uitkering met een maand vertraging wordt uitbetaald. Als gevolg hiervan kan een periode ontstaan waarin geen loon wordt ontvangen (een loonloos tijdvak). Dit heeft een verlagend effect op het dagloon en daarmee de hoogte van de WIA-uitkering.

16. Aanpassing rondom regels loondoorbetaling bij ziekte

Op het gebied van verzuim wordt gewerkt aan een aanpassing rondom de regels van loondoorbetaling bij ziekte. Zo krijgen kleine en middelgrote werkgevers eerder duidelijkheid over de mogelijkheid tot vervanging van een langdurig zieke werknemer.

17. Tekort aan bedrijfsartsen wordt aangepakt

Om het tekort aan bedrijfsartsen aan te pakken, gaat de regering financiële steun bieden. Dit geld is bedoeld om praktijkopleiders te financieren zodat er meer artsen kunnen worden opgeleid. Ook wil de regering op korte termijn de kwaliteit van arbeidsgerelateerde zorg verbeteren. In het Arbovisie 2040-traject zullen meer permanente oplossingen uitgewerkt worden voor de lange termijn.

Heeft u vragen omtrent de Prinsjesdag plannen en wat dat voor u betekent? Neem contact op met onze specialisten.

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Deze website gebruikt cookies

Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou en jouw internetgedrag verzamelen, zowel binnen als buiten onze website. Op basis daarvan passen wij en derde partijen de website, onze communicatie en advertenties aan op jouw interesses en profiel. Meer informatie lees je in ons cookie statement.

Kies je voor accepteren, dan plaatsen we alle cookies. Kies je voor afwijzen, dan plaatsen we alleen functionele en analytische cookies. Je kunt je voorkeuren later nog aanpassen.

Accepteren Weigeren Meer opties

Deze website gebruikt cookies

Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou en jouw internetgedrag verzamelen, zowel binnen als buiten onze website. Op basis daarvan passen wij en derde partijen de website, onze communicatie en advertenties aan op jouw interesses en profiel. Meer informatie lees je in ons cookie statement.

Functionele cookies
Arrow down

Functionele cookies zijn essentieel voor het correct functioneren van onze website. Ze stellen ons in staat om basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde gebieden mogelijk te maken. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Analytische cookies
Arrow down

Analytische cookies helpen ons inzicht te krijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken. We verzamelen geanonimiseerde gegevens over pagina-interacties en navigatie, waardoor we onze site voortdurend kunnen verbeteren.

Marketing cookies
Arrow down

Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Het doel is om relevante advertenties te vertonen aan de individuele gebruiker. Door deze cookies toe te staan, help je ons relevante inhoud en aanbiedingen aan je te vertonen.

Accepteren Opslaan

Word casemanager taakdelegatie