Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Nieuws

Wetsvoorstel Breed Offensief

Ongeveer de helft van de mensen met een arbeidsbeperking neemt niet deel aan de arbeidsmarkt. Ook heeft nog steeds een minderheid van de werkgevers iemand met een arbeidsbeperking in dienst. Om ervoor te zorgen dat de arbeidsmarktkansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden vergroot, is in februari 2020 het wetsvoorstel Breed Offensief bij de Tweede Kamer ingediend. Het doel is om een inclusieve arbeidsmarkt te creëren waarin zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking een bijdrage aan de arbeidsmarkt kunnen leveren.  

Door de demissionaire status van het kabinet is het wetsvoorstel in 2021 controversieel verklaard en heeft de behandeling van het wetsvoorstel enige tijd stilgelegen. Daarnaast zijn er op verschillende gebieden wijzigingen bekend gemaakt en is een deel van de maatregelen inmiddels in lagere wetgeving gerealiseerd. In dit artikel wordt hierop ingegaan en wordt een aantal belangrijke onderdelen van het Breed Offensief toegelicht.

Uniformering loonwaardebepaling

Per 1 juli 2021 geldt er één uniforme manier om de loonwaarde van werknemers met een arbeidsbeperking te bepalen. Loonkostensubsidie is een tegemoetkoming voor werkgevers in de loonkosten van een werknemer die een lagere arbeidsprestatie heeft. Om te bepalen hoeveel loonkostensubsidie een werkgever krijgt, moet de loonwaarde van de werknemer worden bepaald. Voorheen gebeurde dat op verschillende manieren, afhankelijk van de aanbieder van de loonwaardebepalingen. Vanaf 1 juli 2021 hanteren alle aanbieders één uniforme methode voor loonwaardemeting. Deze uniformering is ingeregeld in lagere regelgeving.

Wegnemen administratieve knelpunten no-risk

Wanneer een werknemer met loonkostensubsidie ziek werd voor 1 januari 2022, betaalde de werkgever het loon door en ontving de werkgever een Ziektewet-uitkering ter compensatie van UWV. Daarnaast moest de ziekmelding bij de gemeente worden doorgegeven, zodat de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet werd stopgezet om dubbele compensatie te voorkomen. Dit bracht voor werkgevers onnodig veel administratie met zich mee. Er moest namelijk een ziek- en herstelmelding bij zowel UWV als bij de gemeente worden doorgegeven. Per 1 januari 2022 is dit niet meer nodig. De loonkostensubsidie blijft doorlopen en de Ziektewet-uitkering van UWV wordt gebaseerd op het loonwaardepercentage dat door de gemeente beschikbaar wordt gesteld aan UWV.

Doelgroepverklaring LKV Banenafspraak

De wijziging met betrekking tot de Wet tegemoetkomingen loondomein moest ervoor zorgen dat de doelgroepverklaring voor het loonkostenvoordeel banenafspraak voortaan door de werkgever bij UWV kon worden aangevraagd zonder dat daar een machtiging van de werknemer voor nodig is. Het betrof een tussenstap om de administratieve lasten voor werkgevers en werknemers te verminderen. Deze tussenstap wordt overgeslagen vanwege de benodigde voorbereidingstijd en er wordt een structurele oplossing ingevoerd. De structurele oplossing houdt in dat de doelgroepverklaring voor het loonkostenvoordeel banenafspraak geheel wordt afgeschaft. Dit wordt geregeld in een nader te bepalen wetsvoorstel. Hierdoor hoeft er geen doelgroepverklaring meer te worden aangevraagd bij UWV en wordt de maximale looptijd van het loonkostenvoordeel banenafspraak niet langer begrensd tot 3 jaar. Het loonkostenvoordeel mag dan gedurende het hele dienstverband worden benut. Ten slotte wordt het mogelijk om het loonkostenvoordeel banenafspraak toe te passen voor werknemers waarvoor de duur van 3 jaar al benut is. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2025.

Vragen over de loonsanctie of hulp nodig bij een bezwaar? Neem vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Word casemanager taakdelegatie

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.