Transitievergoeding

Volop in beweging

Wanneer de arbeidsovereenkomst van een werknemer op uw initiatief wordt opgezegd, bent u deze werknemer een transitievergoeding verschuldigd. Dit staat in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Het doel van de transitievergoeding is om ontslagen werknemers te helpen snel weer een baan te vinden; bijvoorbeeld door het volgen van een opleiding.

Veranderingen Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De WAB bevat een totaalpakket aan maatregelen om de kloof tussen vaste en flexibele contracten te verkleinen. De overheid wil werkgevers stimuleren om medewerkers voor onbepaalde tijd in dienst te nemen.

SectorplanPlus

Gevolgen voor de transitievergoeding

Compensatie transitievergoeding

In de Wet Werk en Zekerheid is bepaald dat de werkgever een transitievergoeding dient te betalen als hij afscheid wil nemen van een werknemer. Dit geldt ook als de reden voor de beëindiging van het contract de arbeidsongeschiktheid van de werknemer is. Voor werkgevers kan dit onrechtvaardig voelen. De werkgever heeft immers al veel kosten gemaakt, zoals loondoorbetaling en re-integratiekosten. De overheid zal daarom werkgevers in deze situatie compenseren. In principe wordt de transitievergoeding gecompenseerd tot maximaal de loondoorbetalingen tijdens de 104 weken ziekteperiode.

Compensatie met terugwerkende kracht

De maatregel gaat met terugwerkende kracht in, voor alle vergoedingen die vanaf 1 juli 2015 zijn betaald. Wilt u hier gebruik van maken? Dan dient u tussen 1 april 2020 en 30 september 2020 een compensatieaanvraag in te dienen.

Welke documenten heeft u nodig om de compensatie aan te vragen?

Robidus regelt de compensatie voor werkgevers. Neem contact op voor de mogelijkheden:

Slapende dienstverbanden

Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid ontvangen werknemers bij ontslag een zogenaamde transitievergoeding. Dit geldt ook als de reden voor beëindiging arbeidsongeschiktheid van de werknemer is. Voor werkgevers voelt dit als onrechtvaardig. De werkgever heeft immers al veel kosten gemaakt, zoals de loondoorbetaling en re-integratiekosten.
Dit zorgde er ook voor dat het dienstverband vaak niet beëindigd werd, maar slapend werd voortgezet.De werknemer blijft in dat geval in dienst, zonder werkzaamheden te verrichten en zonder loon te ontvangen. Op deze wijze was er geen sprake van ontslag en verviel de verplichting om een transitievergoeding aan de werknemer te betalen.
Slapende dienstverbanden

De Hoge Raad heeft op 8 november 2019 geoordeeld dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap verplicht is om het slapende dienstverband van een werknemer te beëindigen en om een transitievergoeding aan deze werknemer te betalen tenzij er nog een kans is dat de werknemer weer aan de slag kan.

De transitievergoeding hoeft overigens niet meer te bedragen dan het bedrag dat verschuldigd zou zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst na 104 weken ziekte.

Gedeeltelijk ontslag

Werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken, zijn vaak genoodzaakt om minder uren te gaan werken. Hierdoor wordt de arbeidsovereenkomst aangepast naar een lager aantal uren, er is sprake van ‘gedeeltelijk ontslag’. Ook bij gedeeltelijk ontslag (minimaal 20%) dient u als werkgever een transitievergoeding te betalen. Deze wordt berekend over het aantal uren dat wegvalt.

Wordt de werknemer herplaatst in een functie met eenzelfde aantal arbeidsuren maar wel een lager salaris, dan geldt dit niet als beëindiging van de arbeidsovereenkomst en is er geen transitievergoeding verschuldigd.

Meer weten over dit onderwerp?

NIEUWS EN BLOGS