Eigenrisicodrager worden?

Grip op verzuimbeleid en re-integratie

Als een werknemer ziek uit dienst gaat, heeft u de keuze om eigenrisicodrager te worden of publiek te verzekeren bij UWV. Als eigenrisicodrager worden uitkeringen van de Ziektewet en WIA aan u als werkgever toegerekend. Voor de WGA is dit tot maximaal tien jaar na de uitdiensttreding, voor de Ziektewet tot maximaal twee jaar. Naast het financiële aspect dient u de uitkeringsgerechtigden te ondersteunen bij re-integratie op de arbeidsmarkt.

Bent u al eigenrisicodrager? Robidus ondersteunt u bij de uitvoering.

Eigenrisicodrager of publiek verzekeren?

Of u nou wel of geen eigenrisicodrager bent. Als werkgever kunt u veel invloed uitoefenen op uw verzuimkosten en -risico’s. Heeft u al eens stilgestaan bij onderstaande vragen:

Werkgever Invloed

Passende financieringsvorm

Als werkgever kunt u de WGA- en ZW-risico’s op verschillende manieren financieren. De financieringsvorm heeft invloed op de wijze waarop re-integratie wordt uitgevoerd en op de mate van sturing dat u als werkgever wenst. Robidus ondersteunt u bij uw zoektocht naar de voor uw organisatie passende financieringsvorm.

Verplichtingen Eigenrisicodragerschap

Re-integratie begeleiding

Als eigenrisicodrager bent u verantwoordelijk voor de re-integratie van de (ex-)werknemer. Rekening houdend met de individuele mogelijkheden en beperkingen zal onze casemanager de uitkeringsgerechtigde ondersteunen bij een duurzame terugkeer op de arbeidsmarkt.

Administratieve verplichtingen

Als eigenrisicodrager heeft u de verplichting om een aparte administratie te voeren voor de Ziektewet. Hierbij speelt de privacywet een belangrijke rol. De Wet verbetering poortwachter kent diverse vereisten voor de re-integratiebegeleiding van de ZW-uitkeringsgerechtigde. Alle activiteiten dienen vastgelegd te worden in het administratieve dossier.

Controle op naleving polisvoorwaarden

ZW en WGA verzekeraars stellen steeds strengere eisen aan de administratie en naleving van polisvoorwaarden. Omdat de meeste werkgevers meer dan één risico-financierder hebben, zijn er diverse polissen met eigen polisvoorwaarden. Het niet naleven daarvan kan ertoe leiden dat de WGA-uitkering niet gedekt wordt door de verzekeringspolis.

Eigenrisicodragerschap loont

Robidus speelt een belangrijke rol bij organisaties als het gaat om eigenrisicodragerschap. Door een unieke aanpak met de focus op casemanagement, bevorderen we de re-integratie en daardoor de WGA-uitstroom. Met een juiste administratie beperken we risico’s. Publiek verzekerde werkgevers moeten afwachten hoe het UWV de re-integratie verzorgt. Wanneer u kiest voor eigenrisicodragerschap, bent u zelf de regisseur. 

Eigenrisicodragerschap Loont

Doe de quick-scan

Eigenrisicodrager voor de 
WGA worden?

Met de WGA quick-scan komt u erachter of het WGA-eigenrisicodragerschap iets voor u is. De informatie die op uw Whk-beschikking staat, is voldoende voor een vergelijking tussen eigenrisicodrager worden en publieke WGA-financiering. Op basis van uw loonsom en de Whk-premie stellen de Robidus specialisten een vergelijking op. Deze rapportage ontvangt u binnen enkele werkdagen per e-mail.

Bent u al eigenrisicodrager? 
Robidus ondersteunt u bij de uitvoering.

Veelgestelde vragen

Als eigenrisicodrager neemt u verantwoordelijkheid voor uw zieke werknemers. U kiest er niet voor om de desbetreffende dossiers uit te besteden bij UWV (publiek verzekeren), maar houdt hier zelf de regie over. U betaalt de uitkering en voert de administratieve handelingen uit. Hierdoor houdt u meer grip op kosten en de re-integratie van werknemers.

Voor iedere werkgever is het mogelijk om ZW- of WGA-eigenrisicodrager te worden. U kunt dit aanvragen bij de Belastingdienst. De startdatum zal altijd vallen op 1 januari of 1 juli. Uw aanvraag moet uiterlijk 13 weken voor deze startdatum binnen zijn. Bent u een startende werkgever? Dan kunt u eigenrisicodrager worden op het moment dat u werkgever wordt.

Allereerst houdt u als eigenrisicodrager zelf de regie over uw verzuimbeleid en re-integratie. Mede hierdoor kunt u beter grip houden op de verzuimkosten. Publiek verzekerden moeten daarentegen afwachten hoe het UWV de re-integratie verzorgt. Slaagt UWV er niet in om een werknemer te re-integreren? Dan betaalt u een hogere WGA of ZW premie.

Wordt u eigenrisicodrager? Dan betaalt u werknemers bij ziekte twee jaar (gedeeltelijk) door. Wordt uw werknemer arbeidsongeschikt? Dan bent u maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor de uitbetaling van de uitkering. Als werkgever kunt u dit zelf uitbetalen. Of u laat de betaling via UWV lopen. Het UWV betaalt de uitkering uit en declareert dit bij u als werkgever.

NIEUWS EN BLOGS