Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Nieuws

Subsidie voor coronabanen in de zorg

Als gevolg van COVID-19 staat de zorg onder druk door verhoogde werklast. Het kabinet heeft daarom een budget van € 80 miljoen beschikbaar gesteld voor tijdelijke corona-banen in de zorg. Werkgevers kunnen subsidie krijgen om mensen tijdelijk in te zetten in ondersteunende functies om zo de werkdruk te verlichten van het huidige zorgpersoneel.

Het gaat om tijdelijke, extra ondersteuning die aanvullend is op de normale formatie, zoals verzorging en begeleiding van mensen, maar ook extra handen voor administratieve en facilitaire werkzaamheden kunnen helpen de druk op de sector te verlagen.

Welke functies komen voor subsidie in aanmerking?

 • Gastvrouw/gastheer
 • Zorg-assistent/zorgbuddy
 • ADL-ondersteuner
 • Welzijns-assistent
 • Ondersteuner zorgmedewerker
 • Ondersteuner veiligheid

Wat zijn de voorwaarden?

 • Contract voor minimaal 20 uur per week, gedurende minimaal 2 maanden en maximaal 6 maanden.
 • In de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Voor medewerkers die een deeltijd mbo-leereenheid van 6 maanden op niveau 3 volgen wordt de periode verlengd tot 1 september 2021.
 • De coronabanen zijn op of na 1 januari 2021 gecreëerd en mogen niet ook op een andere manier bekostigd worden.
 • Het is mogelijk om mensen in dienst te nemen of in te lenen.
 • Het huidige personeel mag niet meer dan 100% toenemen.

Het maximale subsidiebedrag is 120% van het wettelijk minimumloon. Daarnaast is het mogelijk om nog 20% extra vergoeding van de loonkosten te krijgen voor de begeleiding van deze medewerkers. Het maximum subsidiebedrag voor een voltijds coronabaan van zes maanden bedraagt € 25.440 en het bedrag per zorgaanbieder is maximaal €4.000.000. In het geval van overtekening wordt de subsidie evenredig verdeeld over de ingediende volledige aanvragen.

De subsidie kan vanaf 1 maart tot en met 31 maart aangevraagd worden bij Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). De minister besluit binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidieverlening.

Benodigde gegevens

1. Een opgave van:

 • Het aantal medewerkers per coronabaan, inclusief kosten;
 • Het gemiddeld aantal werkuren per week overeenkomstig het contract;
 • Het aantal medewerkers dat een eenheid volgt van een vakopleiding in de beroepsbegeleidende leerweg;
 • De periode waarin de medewerker werkzaamheden verricht bij de zorgaanbieder;

2. Een verklaring waarin de zorgaanbieder verklaart dat:

 • deze met de medewerker een contract aangaat voor minimaal twee en maximaal zes maanden;
 • deze met de medewerker een contract aangaat op of na 1 januari 2021; en
 • de coronabanen niet reeds via andere bronnen gefinancierd worden;

3. Een opgave van het nummer waarmee de zorgaanbieder geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel;

4. Een opgave van het SBI-nummer waarmee de zorgaanbieder geregistreerd is in het handelsregister;

5. Een opgave van het aantal werkzame personen bij de zorgaanbieder op 1 januari 2021;

6. Een volmacht ingeval door een ander dan een tekenbevoegde persoon subsidie wordt aangevraagd;

7. Een bankafschrift op naam van de aanvrager, dat niet ouder is dan drie maanden.

Vaststelling van de subsidie

De subsidie zal op de volgende manier worden vastgesteld:

 • Aanvragen tot € 25.000 worden ambtshalve vastgesteld. Daarbij is een steekproef mogelijk. Benodigde verantwoording zijn dan arbeidsovereenkomsten, loonstroken, inzage te verlenen in de loonadministratie en facturen voor begeleiding.
 • Aanvragen tussen de € 25.000 en € 125.000. Daarbij is een verklaring nodig inzake werkelijke kosten dat de activiteiten zijn uitgevoerd en dat is voldaan aan subsidieverplichtingen. Een steekproef controle verklaring inzake werkelijke kosten is mogelijk (uiterlijke aanleverdatum 3 juni 2022).
 • Aanvragen meer dan > € 125.000. Verantwoording vindt plaats middels bijlage bij de jaarrekening. Verklaring van een accountant moet worden bijgevoegd volgens het vastgestelde accountantsprotocol (uiterlijke aanleverdatum 3 juni 2022).
 • Subsidievaststelling subsidie vanaf € 125.000 aan GGD: de GGD vraagt uiterlijk op 15 juli 2022 de vaststelling aan door verantwoordingsinformatie aan de minister te verstrekken. GGD’en worden gefinancierd door de gemeente en leggen jaarverantwoording af via de gemeentelijke begroting. Gemeenten en provincies moeten elk jaar aan de Rijksoverheid melden of en hoe ze het geld hebben besteed middels SiSa: Single information, Single audit. Dit is een eenmalige informatieverstrekking en eenmalige accountantscontrole.

De verklaring inzake werkelijke kosten betreft een verklaring ondertekend door ten minste één tekenbevoegd persoon van de zorgaanbieder, waarin de zorgaanbieder aantoont:

 • dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt zijn verricht, voorzien van een korte toelichting;
 • dat aan de verleende subsidie verbonden verplichtingen is voldaan; en
 • wat het totale bedrag van de gerealiseerde kosten van de activiteiten is waarvoor subsidie is verleend en die werkelijk verricht zijn.

Helpdesk Subsidieregeling coronabanen in de zorg

Heeft u vragen over deze subsidie? Of hulp nodig bij de aanvraag? De consultants van Robidus staan voor u klaar. Ze zijn, tijdens kantooruren, te bereiken op: 088 – 91 99 337.

Onze consultants hebben de meest voorkomende vragen met de antwoorden voor u verzameld in dit document.

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Maandelijks het laatste nieuws in uw mailbox

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.