Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blog

Prinsjesdag 2022: de belangrijkste punten op een rij

Afgelopen 20 september was het weer Prinsjesdag. Zoals gebruikelijk is de miljoenennota voor 2023 gepubliceerd. De omvang van deze maatregelen zijn historisch nog nooit zo groot geweest en bestaanszekerheid is een belangrijk speerpunt. De hoge inflatie, economische groei, gasprijzen en zeer lage werkloosheidscijfers zijn voor iedereen duidelijk zichtbaar. Hoe gaat de overheid dit compenseren? En wat verandert er verder voor u als werkgever? Ontdek het hier!

De economie zal in groei het aankomende jaar iets afnemen. De huidige prognose gaat uit van een groei van 4,6% in 2022, naar 1,5% in 2023. Veel toeslagen worden verhoogd om huishoudens te ondersteunen bij de gestegen prijzen. Daarnaast wordt de lagere belasting op energie voortgezet en een lagere accijns gerekend op brandstof.

Veranderingen op een rij:

1. Belastingplan voor 2023
2. Verruiming van werkkostenregeling (WKR)
3. Reiskosten- en thuiswerkvergoeding
4. WIA – sociaal medische beoordelingen
5. Budget subsidieregeling praktijkleren (SPL)
6. Wetsvoorstel Wet tegemoetkomingen loondomein
7. Beoordeling van arbeidsrelaties
8. Wet banenafspraak
9. Wetsverandering koppeling AOW-leeftijd

Belastingplan voor 2023 

De maatregelen uit het Belastingplan hebben als doel om de koopkracht van lage inkomens te ondersteunen, werken lonend te maken en het in balans houden van de belastingdruk op arbeid en vermogen. Werken wordt aantrekkelijker gemaakt door de verhoging en indexatie van het minimumloon per 1 januari aanstaande met 10,15% en door een gerichte verhoging van de arbeidskorting. De verhoging beperkt zich niet tot de groep die het minimumloon ontvangt. Dit is ook van toepassing op de AOW, WIA, WAO, WW, ZW en verlofregelingen welke reeds lopen. Per 1 januari 2023 zorgt dit direct voor extra structurele uitkeringslasten.

Verruiming van werkkostenregeling (WKR) 

Als gevolg van de inflatie is de vrije ruimte niet altijd meer toereikend voor de gebruikelijke WKR-vergoedingen. Daarom wordt voorgesteld de vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom te verhogen met 0,22% naar 1,92%. De Tweede Kamer nam aan het einde van de Algemene politieke beschouwingen (in de dagen na Prinsjesdag) moties aan voor verdere verruiming van de werkkostenregeling. Mogelijk is dat de WKR (voor een deel) verhoogd wordt naar 3%. Op dit moment worden door het kabinet de plannen verder uitgewerkt.

Reiskosten- en thuiswerkvergoeding 

De onbelaste reiskostenvergoeding wordt in 2023 verhoogd. Vanwege de gestegen kosten wil het kabinet de onbelaste reiskostenvergoeding per 1 januari verhogen naar € 0,21. Per 1 januari 2024 zal dit maximum verder verhoogd worden naar € 0,22 per kilometer. De thuiswerkvergoeding is een gerichte vrijstelling en valt niet onder de WKR. Per 1 januari 2023 wordt de onbelaste thuiswerkvergoeding niet extra verhoogd. Wel zal de vergoeding worden geïndexeerd, naar verwachting zal de vergoeding € 2,13 per dag bedragen. 

WIA – sociaal medische beoordelingen 

Op korte termijn wordt getracht om met drie maatregelen de mismatch tussen vraag en aanbod van sociaal medische beoordelingen aan te pakken. Er wordt aandacht besteed aan de uitvoering van de werkzaamheden door UWV. Ook wordt bezien in hoeverre 60-plussers zonder tussenkomst van verzekeringsarts de WIA-beoordeling kunnen doorlopen. Als derde maatregel stelt de minister voor om geen herbeoordeling gedurende 5 jaar te laten plaatsvinden bij de categorie IVA/Wajong, die ondanks duurzame arbeidsongeschiktheid toch inkomsten genereren.

Budget Subsidieregeling Praktijkleren (SPL) 

Voor de Subsidieregeling Praktijkleren is het budget in de jaren 2020-2021 en 2021-2022 tijdelijk verhoogd. Deze verhoging is voor studiejaar 2022-2023 niet verlengd. De subsidie gaat weer terug naar het oorspronkelijke niveau. Daarnaast loopt de regeling af in 2023. De verwachting is dat de regeling wordt verlengd, maar hier is nog niets over gepubliceerd. 

Wetsvoorstel Wet tegemoetkomingen loondomein

Het kabinet wil met een wetsvoorstel de Wet tegemoetkomingen loondomein aanpassen. Ten eerste ontvangt een nieuwe werkgever voor arbeidsgehandicapten, ouderen en het herplaatsten van een arbeidsgehandicapte werknemer loonkostenvoordeel. Voor een werkgever die eerder een doelgroepverklaring heeft ontvangen, waarvan de looptijd nog niet is verstreken, wordt de hoogte van tegemoetkoming verlaagd. Voor de doelgroep herplaatste arbeidsgehandicapte werknemer wordt gekeken of de voorwaarden aangepast kunnen worden, zodat werkgevers vaker aanspraak kunnen maken op dit type loonkostenvoordeel. Tot slot zal per januari 2025 het lage-inkomensvoordeel worden afgeschaft.

Beoordeling van arbeidsrelaties 

Het kabinet wil de regels rondom de beoordeling van arbeidsrelaties verduidelijken om het huidige grijze gebied tussen werknemerschap en het werken buiten dienstbetrekking als zelfstandige te verkleinen. In 2023 wordt de wet- en regelgeving rondom gezagsverhouding verduidelijkt. Parallel wordt de webmodule beoordeling arbeidsrelaties doorontwikkeld. 

Wet banenafspraak 

In 2023 wil de overheid deze wet verbeteren en kijken om de inzet van overheidswerkgevers te verstevigen. Het wetsvoorstel vereenvoudigde banenafspraak gaat naar UWV en de Belastingdienst voor het actualiseren van uitvoeringstoetsen. Daarna zal worden bekeken of het wetsvoorstel ingediend wordt bij de Tweede Kamer.

Wetsverandering koppeling AOW-leeftijd

Inmiddels is voor 2025 tot en met 2027 de AOW-leeftijd vastgesteld op 67 jaar. Tijdens de Algemene politieke beschouwingen is er een motie aangenomen om te onderzoeken hoe mensen makkelijker kunnen doorwerken na de AOW-leeftijd.

WILT U MEER INFORMATIE? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP.

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Maandelijks het laatste nieuws in uw mailbox

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.