Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

De transitievergoeding: volop in beweging

Als de arbeidsovereenkomst van een werknemer op uw initiatief wordt opgezegd, bent u deze werknemer een transitievergoeding verschuldigd. Dit is vastgelegd in de Wet Werk en Zekerheid (Wwz). De transitievergoeding is op dit moment een veelbesproken onderwerp door werkgevers. Er staan namelijk belangrijke veranderingen voor de deur.

Wat is de transitievergoeding?

De transitievergoeding is een bedrag waarop een werknemer recht heeft, als hij of zij ontslag krijgt en minstens twee jaar in dienst is geweest bij de werkgever. Het doel van de transitievergoeding is om ontslagen werknemers te helpen snel weer een baan te vinden, bijvoorbeeld door het volgen van een opleiding.

Transitievergoeding voor zieke werknemers

Tijdens de eerste twee ziektejaren bent u verplicht de uitgevallen werknemer te ondersteunen bij de re-integratie. Ook dient u tijdens de eerste 104 weken ziekte (70% van) het loon van de medewerker door te betalen.

Wilt u kennismaken met Robidus?
Jolanda Viskil Accountmanager MAAK VRIJBLIJVEND EEN AFSPRAAK

Webinar: wat gaat er veranderen met betrekking tot de transitievergoeding?

Veel werkgevers hebben vragen over de aangekondigde veranderingen. Daarom heeft Robidus in samenwerking met HR Praktijk een webinar gehouden, waarin veel vragen zijn beantwoord over de transitievergoeding.

BEKIJK WEBINAR

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Voorstel nieuwe regelgeving per 1 januari 2020

De WAB is een wetsvoorstel, dat een totaalpakket aan maatregelen bevat om de kloof tussen vaste en flexibele contracten te verkleinen. De overheid wil werkgevers stimuleren om medewerkers voor onbepaalde tijd in dienst te nemen.

Gevolgen voor de transitievergoeding

De WAB wijzigt de berekening en daarmee de hoogte van de transitievergoeding.

De veranderingen op een rij:

 • De werknemer heeft vanaf de start van het dienstverband recht op een transitievergoeding (in plaats van na twee dienstjaren).
 • De transitievergoeding wordt berekend op basis van de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst (in plaats van de afronding op halve jaren).
 • De werknemer bouwt gedurende de hele duur van het dienstverband eenderde van het bruto maandsalaris per jaar op als transitievergoeding (in plaats van de eerste 10 jaar eenderde, en daarna een half bruto maandsalaris per dienstjaar).
Overige maatregelen WAB

Naast de wijziging van de transitievergoeding, omvat de WAB nog een aantal andere maatregelen om de kloof tussen vast en flex te verkleinen. Een aantal speerpunten uit de WAB:

 • Verlenging van de proeftijd voor vaste contracten naar 5 maanden (in plaats van 2 maanden).
 • Verruiming van de ketenbepaling: mogelijkheid om een werknemer gedurende 3 jaar drie keer een tijdelijk contract aan te bieden (in plaats van 2 jaar).
 • Verlaging van de ww-premie als de werknemer een vast contract krijgt (in plaats van een sectorafhankelijke premie).
BEKIJK WEBINAR

Compensatie transitievergoeding

Aanvraag mogelijk in 2020 met terugwerkende kracht

In de Wet werk en zekerheid is bepaald dat de werkgever een transitievergoeding dient te betalen als hij afscheid wil nemen van een werknemer.Dit geldt ook als de reden voor beëindiging arbeidsongeschiktheid van de werknemer is. Voor werkgevers voelt dit als onrechtvaardig. De werkgever heeft immers al veel kosten gemaakt, zoals de loondoorbetaling en re-integratiekosten. Dit zorgde er ook voor dat het dienstverband vaak niet beëindigd werd, maar slapend werd voortgezet.

De overheid zal daarom werkgevers in deze situatie compenseren.  In principe wordt de transitievergoeding gecompenseerd tot maximaal de loondoorbetalingen tijdens de 104 weken ziekteperiode.

Compensatie met terugwerkende kracht

De maatregel gaat met terugwerkende kracht in, voor alle transitievergoedingen die vanaf 1 juli 2015 zijn betaald. Wilt u hier gebruik van maken? Dan dient u tussen 1 april 2020 en 30 september 2020 een compensatieaanvraag in te dienen.

Hogere premie

Om de compensatie voor de transitievergoeding te kunnen financieren, wordt de premie WW-Awf voor werkgevers verhoogd.

LEES MEER OVER DE COMPENSATIE
Welke documenten heeft u nodig om de compensatie aan te vragen?
 • Arbeidsovereenkomst.
 • Bewijs beëindiging arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • Loonstroken met het tijdens ziekte betaalde loon.
 • Gegevens die gebruikt zijn voor de berekening hoogte transitievergoeding.
 • Bewijs van betaling transitievergoeding.

Gedeeltelijk ontslag

Transitievergoeding bij verlaging arbeidsduur

Werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken, zijn vaak genoodzaakt om minder uren te gaan werken. Hierdoor wordt de arbeidsovereenkomst aangepast naar een lager aantal uren en is er sprake van 'gedeeltelijk ontslag'.Ook bij gedeeltelijk ontslag dient u als werkgever een transitievergoeding te betalen. Deze wordt berekend over het aantal uren dat wegvalt.

LEES HET BERICHT
Vragen over de transitievergoeding? Vraag het onze specialist
Danielle Thijssen SV specialist NEEM CONTACT OP