Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Inclusieve arbeidsmarkt

Diversiteit van talenten en vermogens

In een inclusieve organisatie komen alle werknemers tot hun recht, ongeacht hun leeftijd, levensfase, geslacht of herkomst. Het zijn bedrijven waar iedereen in staat wordt gesteld om naar vermogen bij te dragen aan het bedrijfsresultaat. De inclusieve arbeidsorganisatie heeft als uitgangspunt functies die aansluiten bij het arbeidspotentieel van alle werknemers.

Het zijn bedrijven die elke werknemer arbeidsperspectief wil bieden. Zij nemen mensen meteen arbeidsbeperking in dienst, maar hebben ook een inzetbaarheidsbeleid om alle werknemers duurzaam aan het werk te houden. 

Met vergrijzing en een een krappe arbeidsmarkt is het economisch en maatschappelijkonverantwoord om groepen werkzoekenden of gedeeltelijk arbeidsongeschikten langs de kant te laten staan. 

Overheid stimuleert inclusiviteit

De overheid stimuleert werkgevers om werk te maken van inzetbaarheid voor alle werknemers.

Zo is er de no-riskpolis die het vermeende hoger uitvalrisico van bepaalde doelgroepen compenseert. Het Loonkostenvoordeel geeft de werkgever een financiële tegemoetkoming. Doel van de Participatiewet was dat werkgevers mensen met een arbeidsbeperking een kans op de arbeidsmarkt zouden geven.. 

Wilt u kennismaken met Robidus?
William v.d. Broek Accountmanager MAAK VRIJBLIJVEND EEN AFSPRAAK

No-riskpolis

Vangnet om financiële risico's van verzuim te beperken

Voor sommige werknemers is het risico op uitval door ziekte groter dan voor andere. Om deze groep een eerlijke kans op de arbeidsmarkt te geven, beperkt de overheid dit grotere (financiële) risico voor werkgevers. Deze zogenaamde no-riskpolis houdt in dat de loondoorbetalingsverplichting wordt gecompenseerd én de toerekenbaarheid van Ziektewet en WGA-uitkeringen vervalt.

Uitvragen no-risk status

Bij een zeer beperkte groep zal het zichtbaar zijn dat ze een specifieke status hebben, maar bij het merendeel niet. Het raakt de persoonlijke levenssfeer van de werknemer waardoor veel werkgevers het wel of niet voldoen aan de no-riskpolis een heikel onderwerp vinden.

Begrijpelijk, maar het bespaart werkgevers erg veel geld. Dus de moeite waard om iemand zijn/haar status uit te vragen. En het goed te registreren zodat u bij ziekmelding, binnen de wettelijke termijnen en met de juiste onderbouwing, een beroep kunt doen op de no-riskpolis. 
Voorbeelden doelgroep no-riskpolis
  • Werknemer heeft bij het begin van het dienstverband een WIA-,
    WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering.
  • Werknemer valt onder de doelgroep van de banenafspraak.
  • Werknemer heeft of had, door ziekte of handicap, problemen bij het volgen van onderwijs.

Wanneer valt een werknemer onder de no-riskpolis? Download het stroomschema voor een overzicht.

DOWNLOAD OVERZICHT

Loonkostenvoordeel

Om iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt te geven stimuleert de overheid werkgevers om mensen uit specifieke doelgroepen een baan aan te bieden. Eén van die regelingen is het Loonkostenvoordeel.

Het Loonkostenvoordeel geeft de werkgever een subsidie indien hij werknemers uit specifieke doelgroepen in dienst neemt. Het doel is de werkloosheid onder die groepen terug te dringen. Daarom geldt de subsidie alleen voor nieuwe instroom. Binnen drie maanden na indiensttreding moet u de subsidie aanvragen. Doet u dat niet, dan vervalt uw recht. 
Doelgroepverklaring
Het Loonkostenvoordeel dient actief aangevraagd te worden middels een 'vinkje' in de loonaangifte. Als bewijsstuk is in alle gevallen een doelgroepverklaring nodig. Deze doelgroepverklaring dient u te archiveren zodat u deze bij een eventuele controle kunt overleggen.
WIJZIGING 2019

Vanaf 2019 wijzigt de UWV-toetsing of uw werknemer tot de doelgroep behoort. Bij de beoordeling van het recht op loonkostenvoordeel wordt nu getoetst of in de maand voorafgaand aan indiensttreding recht is geweest op een uitkering. Het criterium was “kalendermaand”. Deze wijzigingen is met name van belang bij kortdurende uitkeringen.

Onder het Loonkostenvoordeel (LKV) vallen de groepen:
  • Oudere werknemers
  • Arbeidsgehandicapte werknemers
  • Herplaatste arbeidsgehandicapte werknemers
  • Werknemers uit de doelgroep banenafspraak 
STEL EEN VRAAG

Participatiewet

Betere kansen op arbeid beperkt werkgeverskosten

Niet voor iedereen is deelnemen aan het arbeidsproces even makkelijk. Er is een grote groep met een zogenaamde afstand tot die arbeidsmarkt. Om deze groep niet buiten te sluiten, is de Participatiewet in het leven geroepen.

Van werkgevers wordt verwacht dat zij maatschappelijk verantwoord en sociaal bewust ondernemen. Social Return en MVO zijn inmiddels bekende begrippen. Het bieden van werk aan specifieke groepen hoort daar zeker bij. U verrijkt uw personeelsbestand, kunt gebruikmaken van diverse faciliteiten en u levert een bijdrage aan een belangrijk maatschappelijk thema.

Aanbestedingstrajecten

Bij aanbestedingen speelt social return vaak een rol. Meestal wordt afgesproken dat een percentage van de aanneemsom besteed moet worden aan het inzetten van arbeidskrachten met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Aanpassing Wet Banenafspraak
VRAAG HET ONZE SPECIALIST
Danielle Thijssen SV specialist NEEM CONTACT OP
DOWNLOAD WHITEPAPER BENUTTEN REGELGEVING

Subsidieregeling Praktijkleren

Met de Subsidieregeling Praktijkleren (SPL) wil de overheid werkgevers stimuleren tot het bieden van praktijkleerplaatsen. Leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, kunnen zich zo beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en werkgevers kunnen over beter opgeleid personeel beschikken.

Deze regeling zorgt voor een tegemoetkoming in de kosten die de werkgever maakt voor de begeleiding van leerlingen en studenten. De maximale subsidie is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats per jaar. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt deze subsidie beschikbaar. De uitvoering ligt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).