Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Toerekening WGA-uitkeringen aan werkgever

Verlagen kosten door focus op inzetbaarheid

De WGA-uitkeringen aan arbeidsongeschikte werknemers worden betaald door de werkgever. Door deze toerekening krijgt de werkgever invloed op de WGA-kosten. Focus op inzetbaarheid, duurzame re-integratie en interventies beperken de WGA-instroom, en daarmee de toerekenbare kosten, aanzienlijk.

Als gevolg van het switchen tussen private en publieke financiering of veranderen van WGA-erd verzekeraar hebben werkgevers vaak één of meerdere financieringspartijen voor hun WGA-risico. Elke financieringspartij kent eigen administratieve verplichtingen, unieke ondersteuning bij re-integratie etc. Gevolg is dat voor uw gehele WGA-populatie niet één aanpak geldt.

Robidus ziet de WGA-uitkering als een tijdelijke inkomensgarantie voor de werknemer. Onze aanpak is onafhankelijk van de, voor die werknemer geldende, financieringsvorm. Alle activiteiten zijn er op gericht de gedeeltelijk arbeidsongeschikte zo duurzaam mogelijk te re-integreren op de arbeidsmarkt. 

BEGIN 2019 GOED!
Vergelijk uw WGA-instroom met uw sector.

Beperken van het WGA-risico als onderdeel van uw totale inzetbaarheidsbeleid

Tijdige naleving van administratieve verplichtingen in combinatie met individueel casemanagement is essentieel om uw WGA-risico's te beperken.

Integrale aanpak verlaagt de kosten

Benutten van vangnetregelingen verlaagt direct uw kosten. Een efficiënte administratie (ook bij meerdere verzekeringspolissen) beperkt uw risico's.

Goed werkgeverschap

Goede begeleiding van werknemers die nog maar gedeeltelijk kunnen werken is belangrijk voor de werkgever én voor de werknemer.

Focus op inzetbaarheid

Beperken van de WGA-kosten begint bij verzuimpreventie en goede begeleiding tijdens de 2 jaar ziekteperiode.

WGA Beheerverzekering: voordelen zonder beperkingen

Met de hybride financieringsvorm van Robidus combineert u de voordelen van een private verzekering én die van eigen beheer.

De premie van de WGA Beheerverzekering is volledig gebaseerd op uw individuele risicoprofiel en wordt jaarlijks bijgesteld op basis van actuele ontwikkelingen. Vindt er minder instroom plaats dan verwacht of is de duur korter dan verwacht, dan krijgt u de teveel betaalde premie terug.

Lees meer over de WGA Beheerverzekering in de whitepaper.

DOWNLOAD WHITEPAPER

Wat maakt de WGA uitvoering complex?

Naleving polisvoorwaarden

Verzekeraars stellen, vanuit Solvency II, steeds strengere eisen aan de werkgever met betrekking tot het naleven van de polisvoorwaarden.

Diverse partijen

Door de wisseling van publieke- naar private financiering -en wellicht tussen WGA verzekeraars- vallen diverse cases onder een andere financieringspartij. Elk met eigen administratieve vereisten.

De juiste uitkering

De gezondheidssituatie van een werknemer, die al langere tijd buiten beeld is, kan verbeteren en verslechteren. Het is in belang van werkgever én werknemer dat de WIA-beoordeling actueel is en blijft.

De WIA dienstverlening van Robidus

WIA financieringsonderzoek

Robidus onderzoekt welke financieringsvorm en daarmee samenhangende re-integratiebegeleiding het beste aansluit bij uw duurzaam inzetbaarheidsbeleid.

  • Cijfermatige analyse gericht op verwachte toekomstige WGA-instroom.
  • Administratieve gevolgen van elke financieringsvorm.
  • Concrete aanbevelingen voor re-integratiebegeleiding vanaf eerste verzuimdag.


Aanvullende WIA inkomensverzekering

De arbeidsongeschikte werknemer krijgt altijd te maken met een inkomensterugval. De werkgever kan dit inkomensrisico beperken door het aanbieden van collectieve voorzieningen. Robidus onderzoekt de inkomensrisico's van uw werknemers.

  • Inzicht in inkomensconsequenties van arbeidsongeschiktheid.
  • Objectieve vergelijking van de verschillende verzekeringsopties.
  • Ondersteuning bij het beslistraject en de implementatie.
Uitvoering WIA verplichtingen

Het Robidus WIA Service Center verzorgt namens u de administratie en re-integratiebegeleiding van werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn beoordeeld.

  • Casemanagement vanaf lang verzuim om WIA instroom te verlagen
  • Controle juistheid WIA beoordeling (evt beroep- en bezwaar procedure)
  • Volledig en juiste WIA administratie
  • Benutten co-financiering bij re-integratie activiteiten