Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blog

AOW’er in dienst: wat betekent dit voor u?

De AOW-leeftijd in Nederland stijgt stapsgewijs. Voor sommigen stijgt dit te snel en zij willen graag eerder stoppen met werken. Toch is er ook een groep AOW’ers die nog lang niet met pensioen wilt. Wat betekent het voor u als werkgever wanneer u een AOW-gerechtigde medewerker in dienst heeft?

Onze experts zetten de belangrijkste regels voor u op een rij. Als eerste: als werkgever hoeft u geen premies meer te betalen voor de WW, ZW, WAO en WIA. Daarnaast ook niet voor de AOW zodra een werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Verlenging of nieuw arbeidscontract?

In een aantal Nederlandse CAO’s en arbeidsovereenkomsten staat dat een contract eindigt bij het bereiken van de gerechtigde AOW-leeftijd. In deze gevallen dient een nieuw contract opgesteld te worden.

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

De Wet werken na de AOW-leeftijd maakt het vanaf 2016 voor werkgevers makkelijker om medewerkers door te laten werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. In deze wet zijn zaken geregeld zoals de loondoorbetaling bij ziekte. 


Het recht op loondoorbetaling bij ziekte voor AOW-gerechtigden is 6 weken sinds 1 juli 2023. Het opzegverbod tijdens ziekte en de re-integratieplicht bij ziekte geldt gedurende de loondoorbetalingsperiode. Hierbij hoeft geen Plan van Aanpak opgesteld te worden. Ook hoeft er niet naar passend werk bij een andere werkgever gezocht te worden. Wel moeten de arbeidsmogelijkheden bij de eigen werkgever optimaal benut worden.

Ziektewet-uitkering voor AOW’ers

AOW-gerechtigden hebben recht op een ZW-uitkering als de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens de eerste 6 weken arbeidsongeschiktheid. Dit is van belang voor uitzendkrachten die werken op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding. Ook AOW’ers met een tijdelijk contract, dat eindigt tijdens de loondoorbetalingsverplichting van 6 weken, komen hiervoor in aanmerking. De ZW-uitkering duurt maximaal 13 weken. 

Als de werkgever eigenrisicodrager is voor de Ziektewet, betaalt de werkgever de ZW-uitkering voor de medewerker. Zo niet, dan betaalt UWV de ZW-uitkering maar de werkgever moet dit wel aan UWV terugbetalen. Dit wordt veroorzaakt doordat de werkgever voor AOW-gerechtigden geen premies werknemersverzekeringen betaalt (uit deze premie worden Ziektewet-uitkeringen betaald). Dit geldt niet als de betreffende medewerker voor een no-riskpolis in aanmerking komt of als de medewerker ziek is door een orgaandonatie.

Arbeidsongeschiktheid bij AOW’ers 

WGA-uitkeringen stoppen zodra iemand de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Een eventuele toekenning van een WGA-uitkering aan u als werkgever vervalt daardoor ook. Ook andere uitkeringen stoppen zodra iemand recht krijgt op AOW, denk aan: uitkeringen vanuit de WAO, WAZ, Wajong en IVA.

Naast bovengenoemde financiële aspecten zijn er ook andere zaken die meespelen bij het in dienst houden van een oudere werknemer. De ervaring die iemand meebrengt gaat niet verloren. Steeds vaker krijgen AOW-gerechtigden een rol als ‘leermeester’ voor jongere medewerkers.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Word casemanager taakdelegatie